All News

Chairman at SEMAN talks about energy mix, net metering, PPA, taxation policies, and other related issues.

Chairman at SEMAN talks about energy mix, net metering, PPA, taxation policies, and other related issues.

Read News

What is community solar and is it better than installing solar panels on your home?

What is community solar and is it better than installing solar panels on your home?

Read News

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको अधिकतम सन्दर्भ मूल्य निर्धारण सम्वन्धि सुचना

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको अधिकतम सन्दर्भ मूल्य निर्धारण सम्वन्धि सुचना

Read News

RFP for detailed Feasibility Study of Solar Mini-grid Projects

RFP for detailed Feasibility Study of Solar Mini-grid Projects

Read News

Selected List of Solar Irrigation Project (LOT 2)

Selected List of Solar Irrigation Project (LOT 2)

Read News

संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न छनौट भएकाहरुको सूचि (तेस्रो लट)

संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न छनौट भएकाहरुको सूचि (तेस्रो लट)

Read News