Resources

Downloads

1 वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्दन केन्द्र आयोजना मूल्यांकन तथा समापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ 2021-04-21 13:04:25 Download
2 National Renewable Energy Framework 2021-04-21 13:04:11 Download
3 नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको अधिकतम सन्दर्भ मूल्य 2021-04-21 13:04:00 Download
4 Renewable Energy Policy - 2063 2021-04-21 13:03:48 Download
5 Renewable Energy Subsidy Delivering Mechanism for Special Program - 2073 2021-04-21 13:03:34 Download
6 Nepal Photovoltaic Quality Assurance (NEPQA) - 2015 2021-04-02 02:18:46 Download
7 Membership Form 2021-04-02 02:18:06 Download